Formandens beretning 2018

Formandens beretning:

Kære generalforsamling,

2017 blev et år med mange udfordringer for vores forening, men vigtigst blev det også et år med mange glæder, oplevelser, fællesskab og for mange medlemmer glæden ved en genåbnet flugtskydebane efter mere end 3 ½ års lukning.

Meget kom til at stå i flugtskydebanens tegn, men foreningens øvrige aktiviteter skal på ingen måde glemmes eller overses. Her har også været mange succeser i 2017.

For at starte med det der har fyldt meget så modtog vi vores miljøgodkendelse fra Allerød Kommune i slutningen af 2016 og indholdet i denne er sammen med vores lejeaftale fra Forsvaret omdrejningspunktet for hvorledes vi nu og fremadrettet kan drifte flugtskydebanen og vores øvrige aktiviteter ved Sjælsø.

Vi ønsker at være en miljøvenlig skydebane. Kun på den måde kan vi overleve på længere sigt. Det betyder at bestyrelsen efter bedste evne ikke afviger fra de krav der fremgår af vores miljøgodkendelse og lejeaftale.

I begyndelsen af året kunne arbejdet derfor gå igang, hvor opførelsen af nye skydehuse samt el arbejde går i gang. Den præmis som dette arbejde foregår på er baseret på frivilligt arbejde. Derfor når vi i nogle weekender meget og i andre mindre. Sådan er foreningsarbejde.

Men samtidig må vi erkende, at trods en forening på over 700 medlemmer er det en mindre hård kerne der trækker det meste af læsset. Det er personer som har lagt et enormt arbejde i vores forening og som er skyld i at vi er hvor vi er i dag. Disse skylder vi en meget stor tak! Med så mange medlemmer søger vi hele tiden efter hænder der vil hjælpe til så det ikke er de få der skal levere til de mange.

Opgaven med at genopbygge skydebanen blev en større opgave end forventet. I perioder har processen også været præget af forskellige opfattelser af hvorledes økonomi, budgetter, drift og forhånd værende ressourcer bedst kunne koordineres.

Overordnet set synes jeg, at vi har nået meget men det er klart at når arbejdet er baseret på frivillige ressourcer er der også ting vi ikke har nået eller ikke er færdige med.

I maj måned beslutter foreningens formand Finn Jensen med meget kort varsel at træde tilbage og tilsvarende gør Niels Thrane som udvalgsformand for flugtskydeudvalget. Informationsbrev vedr. dette er sendt ud i maj måned til alle medlemmer og dette ligger ligeledes tilgængeligt på vores hjemmeside.

Bestyrelsen konstituerer sig på ny med undertegnede som ny formand, Flemming Lundquist som formand for flugtskydeudvalget og Klaus Petersen træder ind i bestyrelsen.

Jeg synes vi er på den anden side af den turbulens som dette medførte og i bestyrelsen synes vi det er vigtig, at vi nu ser fremad og bruger vores ressourcer på det vi som vores forening bedst er tjent med og det vi helst vil være sammen om.

Dvs.gode tilbud og aktiviteter til vores medlemmer, hjælp til nyjægere og jagttegnselever, støtte til hunde og buefolk, vores fællesskab og imødekommenhed og ikke mindst en god og ordentlig tone der respekterer hinanden og vores forskelligheder. Bestyrelsen lytter men vi ønsker en positiv og konstruktiv tilgang til tingene.

I  maj/juni er byggefasen så langt fremme at vi i bestyrelsen organiserer os omkring selve driften d.v.s, møde med skydeinstruktører, vagtplaner for skydedage, bemanding af Tutten, pasning af areal og terræn m.v. og vi kan derefter annoncere og informere om opstart 1. august 2017.

Bestyrelsen har nået flg. overordnede mål:

 • Miljøgodkendelse fra Allerød Kommune
 • Ny lejeaftale fra Forsvaret. 10 års løbetid
 • Foreløbigt miljøtilsyn af skydebanen godkendt fra Allerød Kommune
 • Endeligt miljøtilsyn af skydebanen godkendt fra Allerød Kommune
 • Godkendelse af driftplan fra Allerød Kommune
 • Endelig landmåling og godkendelse af husenes placering/vinkler efter opførelse
 • Jagt og sportingbane godkendt af Nordsjællands Politi
 • Aftale om placering af Miljøcontainere på plads med Marius Pedersen Renovation
 • Alle annoncerede skydedage har været overholdt med bemanding
 • Arealet på Sjælsø har været passet / ekstern hjælp har været hentet ind
 • Tutten har været bemandet og kørende på alle skydedage dog med hjælp fra en generator 2 gange pga af strømsvigt.
 • MobilePay kom langt om længe op at køre
 • Formel åbning af skydebanen / Sjælsø afholdt i september og godt besøgt
 • 2 ugentlige skydedage (tirsdag og lørdag afholdt frem til november)
 • Julebanko i Hooj huset afholdt og fint besøgt
 • Juleskydning med tak for 2017 afholdt primo december

I forlængelse af at skydebanen har været lukket i godt 3 ½ år har dette også betydet at vores medlemstal er reduceret da mange naturligt nok har søgt til andre  skydebaner og fået nye relationer dér.

Men vi kan også se, at der er mange nye medlemmer som har givet udtryk for megen glæde ved at komme på Sjælsø, hvor der er bedre plads, ingen lang venteliste og faste skydeinstruktører. Oplevelsen af de nye skydehusene har været positive.

Samlet set er vores medlemstal gået tilbage så vi i dag er knap 750 medlemmer. Dette vil vi fremadrettet arbejde på kommer tilbage på et niveau højere end i dag.

Udfordringer for 2018

1) Vi har brug for flere hænder til at løfte opgaverne i foreningen. Vores organisation er pt. alt for sårbar fordi vores forening er kendetegnet ved få men dedikerede hænder.

Falder én fra har det stor betydning for vores drift. Derfor skal vi i 2018 blive flere der byder ind med at løse opgaven.

2) Teknisk løsning til miljømæssig oprensning af nedfald samt planering af primære nedfaldsområder. Samlet miljømæssig affaldshåndtering.

3) Mere plads til opmagasinering. Evt. en container mere. Dialog til Forsvaret vedr. dette.

4) Mere reelt bestyrelsesarbejde. Samlet plan for aktiviteter.(evt. årshjul). Plan for opgaver og ansvar.

5) Persondataforordning og bestyrelsesansvarsforsikring

 

Hørsholm og Omegns Jagtforening består også af andre aktiviteter og udvalg end flugtskydebanen og herfra har der også været mange positive tiltag. Derfor vil jeg gerne orientere:

Hundeudvalg

 • Stor tilgang af kursister i 2017 (+30)
 • Tilsvarende stor tilgang af medlemmer til HOOJ (og DJF)
 • Stor tilgang af kursister uden jagttegn. Flere har efterfølgende påbegyndt jagttegnsundervisning.
 • Stor sucess med åben træning kontra skemalagt undervisning.
 • Stor sucess med længere sæsoner kontra få træningsdage.
 • To nye certificerede (DJF) undervisere i 2017. En fra HOOJ og en udefra.
 • Stor sucess med træning uden for træningspladsen. Eksempelvis vandapportering/svømmetræning ved Fantasiens Ø, Hillerød og steadyness -træning i Dyrehaven.

Foreningsjagt udvalg

 • 3 annoncerede og gennemførte jagter med ca. 20 fremmødte deltagere pr gang. Der har været flere tilmeldte end der var plads til.
 • Foreningsjagterne er i disse år begunstiget ved at have adgang til private lodsejeres arealer. Herunder fra medlemmer af vores forening.
 • Udvalget takker de lodsejere der hjælper til for imødekommenhed, da tilgængelige jagtarealer ikke ligefrem hænger på træerne.
 • Under parolen lægges der vægt på at ny-jægerne får en grundig introduktion til det at være med på jagt. Dvs. personlig og kollektiv sikkerhed, ammunition, skudvinkler, våbenbetjening, afstande og skudafgivelse. Efter afsluttet jagt findes dagens sweepstake-vinder.
 • På dette års foreningsjagter har vi været forskånet for uheldige eller kritiske situationer og deltagerne har været meget lydhøre og opmærksomme.
 • Efter sidste jagt afholdes fælles frokost i Hooj huset og denne finansieres af bødekassen.

Flugtskydning

Der er stadig ting som mangler før vores sportingbanen er fuldkommen så vi ønsker at afholde et par arbejds-weekender så vi i fælles hjælp kan få de sidste ting lavet. Vi kommer senere med datoer i et nyhedsbrev.

Ønskes yderligere information vedr. flugtskydebanen end allerede nævnt, foreslår jeg at spørgsmål stilles til udvalgsformand Flemming Lundquist efter beretningen.

Bue-udvalg

Buerne er kommet i gang igen og forventningerne til 2018 er fortsat positive. Klaus Hjelm arbejder på flere områder vedr. dette og er samtidig i dialog med flere der kan hjælpe til.

Kniv-udvalg

Knivholdet er startet op igen efter en pause da Sten Hoffman stoppede. Steen har igennem lang tid været en stor drivkraft på holdet.

Henrik Krag er ny udvalgsformand for knivholdet og har stor støtte fra Susanne.
Antallet af deltagere ligger på ca 5-7 stykker per gang.

Besøg fra Hillerød Jagtforening og vi håber at der derfra også vil være interesse for fremstilling af knive.

Vi har valgt at byde alle velkommen, ellers kan vi ikke overleve som knivhold i jagtforeningen.

Vi er selvhjulpne. Det er ikke speciel undervisning, vi hjælper hinanden med gode råd og tips. Der kommer erfarne knivmagere der giver gode råd og det kommer der fine knive ud af.

Der ligger et nyhedsbrev på hjemmesiden og der sidder et opslag på døren i butikken Naturgalleriet i Holte, hvor man også kan blive inspireret til at fremstille en flot jagtkniv.

Jagthorn

Deltog ved Kredsmesterskab med et gode resultat.
Deltog ved Hooj´s 75 års fødselsdag.
Deltog ved lukning af Jagt og Skovbrugsmuseet.
Deltog ved MENY Dalgård hvor der blev vist udskæring af dåvildt.
Deltog ved en begravelse.

Gourmet

For andet år i træk lykkedes det ikke at samle et gourmethold til fire kursus aftener med vildtretter.  Selv om tilmeldings reglerne til holdet var meget frie, kunne vi ikke få 16 personer til at melde sig til gryderne. Desværre. Vi vurderer derfor de fremtidige forhold for gourmetholdet.

 

 

Velfærd frem for mursten

Jeg selv og Flemming Eilsø har de sidste 2 år deltaget i forhandlinger med Hørsholm Kommune som repræsentanter for vores forening.

Projektet er for vores del nået en afgørelse der betyder, at vi kan blive i Hooj huset de næste 5 år. Vi kommer sandsynligvis til at dele huset med anden forening uden at vi på nuværende tidspunkt ved mere om dette.

Efter de 5 år er gået er det på nuværende tidspunkt planen at huset skal rives ned og området tilbageføres til naturområde jf. fredningsbestemmelserne for Bolbroengen i Rungsted, men vi må se hvad tiden viser vedr. dette.

Tak

Tak til jer der er mødt frem i dag og viser interesse for vores forening og tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et super samarbejde i et år, hvor vores forening har været udfordret på mange fronter.

Tak til Per Boesen som passer vores hus på Enghave og tak til Ole Smedegaard for at koordinere at vi kunne være på Usserød Skole igen samt at der var mad og drikke til alle.

Også tak til skydeinstruktører, hundefolk, knivfolk, buefolk, medlemmer og jægere der hjælper til med at drive vores forening fremad og gøre den stærk. Vi løfter opgaven langt bedre i flok og derved kommer vores forening også til at fremstå veldrevet og med flere og bedre tilbud til vores medlemmer.

Jeg håber, at den resterende del af generalforsamlingen vil foregå i en positiv og konstruktiv ånd til gavn for vores forening og medlemmer.

Med ønske om et godt og spændende 2018 vil jeg gerne sige tak for ordet og hermed slutte min beretning. Tak.

 

Peter Windfeld