Formandens beretning 2021

Formandens beretning HOOJ 2021

 

Efter sidste års generalforsamling blev der valgt en ny bestyrelse.

Allerede inden det konstituerende møde valgte Flemming Lundkvist at trække sig fra bestyrelsen.

På det konstituerende møde valgte Per Støvring også at forlade bestyrelsen.

De to suppleanter var desværre ikke klar til at træde ind i bestyrelsen.

Så vi indledte den nye sæson noget amputeret.

Der gik heller ikke mange dage før Klaus Pedersen valgte at forlade bestyrelsen.

Vi lagde derfor fra land med kun 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf kun 1 var fra den gamle bestyrelse.

Så det var bare at tage arbejdshandskerne på.

Jeg vil her i vilkårlig rækkefølge nævne hvad vi stødte på og herefter jeg vil uddybe de enkelte udfordringer.

  1. Aftale med militæret/kommunen om skydetider. Deadline ultimo januar 2020.
  2. Påbud fra politiet om opbevaring/salg af ammunition. 3 måneder fra oktober 2019.
  3. Krav fra Hørsholm kommune om flere brugere til HOOJ huset, fra 2018
  4. Vedligehold af skydebanen.
  5. Covid-19

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe for at få afklaret punkt 1. Max Elbæk og Klaus Hjelm fik sammenholdt militærets skydedage, lukkedage mv. medet hurtigt og der efter en del skriveri med Allerød kommune blev der lavet en plan, som blev godkendt af kommunen.

Værre så det ud med påbuddet fra politiet punkt 2. For at kunne efterleve de krav for sikring skulle der bruges noget tid. For det første skulle der skaffes sikringsskabe til ammunition. Det lykkedes Anders Bærentsen at få en god aftale med Herning Pengeskabsfabrik og vi fik leveret skabene i marts. Samtidig gik Brian Elbæk i gang med at finde ud af hvilket alamkrav politiet ville acceptere. Der skulle bla. Chuck sensorer på skabene og nye låse. Dette blev også klaret i løbet af marts 2020. Heldigvis godkendte politiet vores tiltag og vi havde en god dialog/forståelse selv om vi ikke nåede det inden fristens udløb.

Dog medførte dette at der ikke var opbevaringsplads nok til vores udstyr. Heldigvis havde vi kontakt til Hillerød Jagtforening som havde et 10 fods container i overskud. Den blev stillet ved siden af den gamle, efter meget gravearbejde af Henning Flink mf.

Ved nærmere gennemgang af maskinerne, punkt 4, til vedligehold af skydebanen måtte vi konstatere at den gamle græsslåningsmaskine skulle have været udskiftet for flere år siden. Vi valgte derfor at købe en ny som var stor nok til at klare opgaven.

Da vi havde fået klaret disse punkter var vi klar til at åbne skydebanen.

Efter en snak med Hørsholm kommune blev vi opfordret til søge efter flere brugere af HOOJ huset. I forbindelse med at Hørsholm Biavler forening gerne ville bruge sløjt lokalerne på Vallerød skolen kom vi i dialog med Dem om brug af huset. Ligeledes er der snak med Fotoklubben. Vi har haft flere møder med Hørsholm kommune. Både Kultur og Fritid samt Bygningsadministrationen. På grund af Covid-19 har dette arbejde trukket ud. Der er blevet skiftet meget ud i administrationen i kommunen og det tror vi på er positivt. Pt. ligger der spørgsmål hos juristerne i kommunen om den forlængelse af brugsretten kun til 2024 er ubegrundet. Administrationen eller dele af den er ikke enige i den beslutning der blev taget i 2018.

Dette handler om Fredningen af Bolbroengen og det er en tolkning af denne som er problemet.

Vi har talt med flere af politikerne i kommunen og De mener ikke at HOOJ huset skal rives ned men at det skal udnyttes bedre. Før dette kan lade sig gøre skal der laves en plan for vedligehold/forbedringer og dette kan der først tages stilling til når juristerne er kommet med svar på førnævnte spørgsmål.

Men det lader til at der er håb for en bevaring af HOOJ huset, måske under et andet navn.

Covid-19 har også haft indflydelse på vores aktiviteter. Der bliv lukket for forenings brug af alle kommunens ejendomme i november 2020. Dette medførte at knivkursus og jagthornskurser ikke kunne gennemføres. Ligeledes var der forsamlingsforbud af forskellig karakter men det lykkedes at holde skydebanen åben frem til december 2020 og i efteråret kunne man godt mærke at jægerne ville ud at skyde.

Nu ser det heldigvis ud til at både kniv og jagthorn kan komme i gang i efteråret.

I løbet af efteråret og foråret har bueafdelingen haft en del aktivitet og det ser ud til at denne afdeling kun bliver større. Vi har i HOOJ fået en af de først uddannede bueinstruktører under Danmarks Jægerforbund. T

HOOJ huset har desværre været lidt/meget forsømt men det skyldes primært at vores husalf Per Boesen desværre er gået bort efter et længere sygdomsforløb.

I sommer/efterår 2020 var Henning Flink og Tobias Krag desværre nød til at trække sig fra bestyrelsen.

Dette medførte naturligvis nogle udfordringer. Jeg har løbende været i kontakt med juristen i Danmarks Jægerforbund hvordan bestyrelsen skulle agerer. Svaret at under Covid-19 var det umuligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og vi skulle ”bare” drifte foreningen. Desværre måtte Klaus Hjelm også trække sig fra bestyrelsen i 2021. Her var svaret fra juristen det samme når vi nu kun var nede på 3 medlemmer. Klaus har også efterfølgende været meget aktiv i driften af skydebanen.

A propo skydebanen. Så var der miljøtilsyn på banen i efteråret og alt så fint ud. Desværre har der været klager/læserbreve fra en ny tilflytter i Allerød. De klager han er kommet med er blevet afvist af kommunen lige ind til at han fandt en pasus i støjberegningen som er grundlag for miljøgodkendelsen. Han havde fundet ud af at støjmålingerne var beregnet ud fra at skytten stod 3 meter inde i husene. Det gør vi ikke i venstre og højre husene. Han har dokumenteret dette ved foto taget flere hundrede meter væk. Denne klage kunne kommunen ikke lade overhørig og påbød os derfor at flytte standpladserne 1,5 meter længer tilbage. Det er ikke muligt at skyde fra denne plads og derfor er banen imidlertid lukket. Der er blevet taget kontakt ned Sweco og husene er blevet efterisoleret men Sweco kan ikke garanterer at det er nok. Jeg har været i kontakt med Allerød hver 14. dag siden februar for at finde en løsning. Jeg har også været i kontakt med Danmarks Jægerforbund. Allerød kommune har været imødekommende, og ville gerne have en god løsning, for De mener at skydebanen er et aktiv for kommunen. Der er nu langt om længe fondet en løsning. Vi må skyde på banen igen. Der har i dag været test af banen og første åbningsdag bliver på lørdag den 28. august. Der må skydes tirsdage fra 9.00 til 21.00 samt lørdage fra 9.00 til 13.00. med enkelte undtagelser. Så nu skal der findes bemanding men det skal nok gå. Åbningen er dog betinget af at der bliver foretaget nogle akustiske målinger inden for 2 måneder. Dette kan Sweco godt klare. Så nu er det bare at komme på skydebanen.

Nu håber jeg at jeg har fået det hele med og ser frem til at vi får gang i aktiviteterne og ikke mindst en arbejdsdygtig bestyrelse.

Det har vi behov for, specielt ovenpå Covid-19

Så er det tid til spørgsmål.