Referat fra Hørsholm og Omegns Jagtforenings 76. Ordinære Generalforsamling d. 24/1-2017

 

Afholdt tirsdag d. 24. januar 2017 kl.19.00 i kantinen på Usserød Skole, 2970 Hørsholm.

Spisning for tilmeldte kl.18:00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Jakob Edelfeldt, Klaus Hjelm, Per Støvring, Finn Jensen / Bestyrelsessuppleanter: Henrik Kragh / 2 Revisorer / 1 Revisorsuppleant

7. Eventuelt

 

Referat:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Stig Brynel, der vælges som dirigent. Stig indleder med at bekendtgøre, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt samt at den har været publiceret rettidigt i ”Jæger” samt på vores hjemmeside. Dirigenten foreslår Peter Windfeld som referent. Peter godkendes som referent. Herefter fortsætter generalforsamlingen uden anmærkninger til generalforsamlingens øvrige punkter.

2. Formandens beretning. Formandens beretning ved formand Finn Jensen. Formandens beretning er publiceret på www.hooj.dk under “Formanden har ordet” og “Referater og Beretninger”. Generalforsamlingen godkender formandens beretning. Der er spørgsmål vedrørende nuværende medlemstal som oplyses.

3. Revideret regnskab og budgetforslag til godkendelse. Regnskab for 2016. Kassér Svend Hoe gennemgår post for post regnskabet, der samtidig er udleveret til alle deltagere på generalforsamlingen. Der er enkelt spørgsmål vedr. indtægter fra buebanen som regnskabet ikke indeholder. Dette grundet aftaler for buebanen i opstartsfasen, samt at aktiver der er tilført buebanen ikke er registreret som indtægter f.eks sponsorater. Disse er medtaget som aktiver. Regnskabet 1.1.16-31.12.16 godkendes.

Budget for 2017. Sven Hoe gennemgår budgettet for 2017, der er udleveret til alle på generalforsamlingen, herunder de omkostninger der er forbundet ved at genetablere den nye flugtskydebanen. Disse omkostninger betyder, at Hørsholm og Omegns Jagtforening i en periode har brug for en mellemfinanciering via Danske Bank. Generalforsamlingen godkender budgettet for 2017 Samtidig godkender generalforsamlingen mellemfinancieringen via Danske Bank indtil vi har støttemidler retur fra Danmarks Jægerforbund.

4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår grundet mange omkostninger til genopbygningen af flugtskydebanen, at kontingentet forhøjes til kr.200,00 fra 2018, hvilket generalforsamlingen godkender.

6. På valg:

A: Bestyrelsesmedlemmer: Jakob Edelfeldt, Klaus Hjelm, Per Støvring, Finn Jensen

Jakob Edelfeldt, Klaus Hjelm og Finn Jensen modtager genvalg og disse genvælges til deres poster for ny periode. Per Støvring ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Henrik Kragh som nyt bestyrelsesmedlem. Henrik vælges til bestyrelsen.

B: Bestyrelsessuppleant: Nye suppleanter findes på generalforsamlingen og dette bliver: Flemming Lundquist og Klaus Petersen

C: 2 revisorer: Erik Jensen og Stig Brynel genopstiller og vælges for ny periode.

D: 1 revisorsuppleant. Flemming Eilsøe genopstiller og vælges for ny periode.

7. Eventuelt: Inden generalforsamlingen går over til punkter under eventuelt, afholdes en stund i stilhed, for de af vore medlemmer, som ikke er iblandt os længere. Formand for Jægerrådet i Hørsholm Thommy Hoe orienterer, at der afholdes generalforsamling i Hørsholm Jægerråd tirsdag 31. januar kl.19:00 i Hooj Huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst. Formand for flugtskydebanen Niels Thrane inviterer til møde torsdag 26. januar kl.17.00 på flugtskydebanen, hvor genopbygningsprojektet fremlægges. Samtidig inviteres til, at der er brug for mange frivillige hænder til at hjælpe til. Der er i år mange jubilarer og disse er alle orienteret om deres jubilæum samt inviteret til fremmøde på generalforsamlingen, for at modtage deres diplom. Ikke alle kunne møde frem men under punktet eventuelt uddeles diplomer til alle jubilarer der er mødt frem. Per Støvring modtager vingave fra bestyrelsen med tak for hans indsats i de år han har været en del af bestyrelsen.

Forslag fra fremmødt, der spørger om vi kan ændre lidt på vores logo således at teksten kommer til at stå anderledes samt at vores hjort får øjne. Jakob Edelfeldt fra bestyrelsen ser på dette. Der er spørgsmål vedr. medlemsnumre som Danmarks Jægerforbund reviderer i år. Hvert medlem får nyt medlemsnummer. Flemming Eilsøe forklarer, at i marts udgaven af bladet ”Jæger” 2017 modtager medlemmerne deres nye medlemskort med nyt medlemsnummer. Ikke alle har været opmærksomme på dette. Det nye medlemsnummer kan allerede nu søges på DJ- hjemmesiden. Herefter konstaterer dirigenten, at der ikke er flere spørgsmål og at generalforsamlingen dermed er afsluttet kl. ca.21:00. Efterfølgende konstituerer den nye bestyrelse sig og byder de nye bestyrelsessuppleanter velkommen.

Generalforsamling slut

Ca.21:00