Referat Generalforsamling 2021

Referat af Generalforsamling 2021

Hørsholm og Omegns Jagtforening – HOOJ

Afholdt 24-08-2021

Dagsorden

 1. Velkomst ved formand.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af Bestyrelsessuppleanter.
 10. Valg af Revisorer.
 11. Valg af Revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

 

 

 1. Velkomst ved formand

Formand Christian Bærentsen bød de fremmødte velkommen med håb om en hyggelig aften.

2.Valg af Dirigent

Dirigent: Marie Louise Achton-Lyng.

Indkaldelse til generalforsamling er indkaldt korrekt. Forskudt med grund i Covid-19 forhold.

Fremmødte stemmeberettigede: 17 personer.

 1. Valg af referent

Referent: Anders Bærentsen

 

 

 1. Formandens beretning

 

Bemærkninger fra salen:

Robbie : Spørger ind til støjmålinger.

Formanden uddyber med at forklare lidt mere omkring hvorledes Sweco vil lave målinger.

Per Støvring: oplyser at han synes at informationer fra bestyrelsen har været mangelfulde.

Bestyrelsen: Det oplyses at der med bestyrelsens størrelse, ikke har været prioriteret et højt informationsniveau men det at sikrer foreningens aktiver og beståelse.

Flemming Eilsø: Oplyser at han hører ifm. hans engagement i Kommunen, at HOOJ ikke er særlig aktive ifm. med kommunes aktiviteter. Herunder børnearrangementer

Rasmus: nævnte barnearrangementer og børneattester.

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.

 

Gennemgang af regnskab V/ Christian Bærentsen

Arnt Hansen / revisor. Har godkendt regnskabet.

Der er fundet en mindre fortegnsfejl ved arrangementsposten. Ændrer ikke ved resultatet.

 

Tilgodehavender i regnskabet:

Nordsjællands Jagt faktura spørgsmålet: det blev forklaret at der var faktureret for meget. Dette blev løst ved et sponsorat.

TDC arrangement:

Indgik på kontoen primo januar.

Udestående tilgodehavender: Claus Hjelm har et tilgodehavende.

Max Elbæk: fremfører at der kan være nogle depositum samt indestående på kortene, der kan kommer til udbetaling.

Det er ikke et nyt opstået dilemma, men har eksisteret helt tilbage til, den overgang fra nyt til gammelt flugtskydningssystem.

Der var øvrige kommentarer, til bl.a. varsling for udbetaling af eventuelle udbetalinger af tilgodehavende på skydekort mm.

Brian Elbæk. Fremfører ønske om inventarliste ifm. regnskab.

Ifm. med generalforsamling: Regnskab er altid tilgængeligt for foreningens medlemmer. Dette kan rekvireres hos siddende bestyrelse.

 

Tillæg til regnskabet / budget: der er en forestående udfordring med skydehusene og støjniveauet. Dette skal der laves støjmålinger, hvilket Sweco er entreret til at udføre. Dette medfører en relativ høj udskrivning for foreningen.

Regnskabet er godkendt af Generalforsamlingen.

 

 

 

Budgettet 2022:

Der afsættes flere penge til udvalgene.

Der flyttes også flere penge til Miljøposten.

 

Per Støvring: stiller forslag om forslag om driftsomkostninger detaljers mere. 7 stemmer for. 4 stemmer imod. 6 stemmer blankt.

Budgettet er vedtaget af Generalforsamlingen.

 1. Indkomne forslag

 

Ingen

 1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingenter: bibeholdes på samme beløb næste år.

 

 1. Valg af bestyrelse.

Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

Den siddende bestyrelse (3 pers) vælger af fratræde ifald der ikke kan etableres en bestyrelse på min 6 personer.

Nye medlemmer af bestyrelsen:

Robbie Jørgensen

Rasmus Klinder

Miguel Christensen

 

Gamle medlemmer af bestyrelsen:

Jacob Bærentsen

Anders Bærentsen

I rollen af kasserer er mail: finans_hooj@hotmail.com

Christian Bærentsen

 1. Valg af Bestyrelsessuppleanter

 

Ingen.

 

Generalforsamlingen vedtager at bestyrelsen, når som helst, kan indstille og indsætte bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. Valg af 2 Revisorer

 

Der er på generalforsamling, valgt en person til revision.

Martin Rasmussen

 

 1. Valg af Revisorsuppleant.

 

Ingen.

 

 1. Eventuelt

Max Elbæk:

 • Informerer omkring muligheden for at hjælpe med affangning af Mink for Distrikt Hovedstaden.
  • Bonus er at man kan blive inviteret til jagt i Distriktet.

 

 • Synes der mangler fokus på jubilarer, herunder Max med flere
  • Bestyrelsen oplyser at prioriteterne har været andre steder i det forgangne år.

 

 

Dirigent

 

Marie Louise Achton-Lyng