Foreningens vedtægter

§ 1 – FORMÅL M.V.

Foreningens navn er: Hørsholm & Omegns Jagtforening.

Foreningens hjemsted er: Hørsholm Kommune.

Gennem såvel faglige som sociale arrangementer, at bibringe medlemmerne viden og forståelse for jagtens natur.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund  ( i disse vedtægter benævnt DJ ), hvis vedtægter er bindende for foreningen, og går forud for disse vedtægter. Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 2 – MEDLEMSFORHOLD

Foreningen kan som medlem optage enhver person der vedkender sig foreningens love.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig med mindst én måneds varsel, til udgangen af december.

Foreningen kan slette et medlem som er i restance med kontingent.

I foreningens regi kan tilknyttes en ungdomsafdeling.  Bestyrelsen fastsætter retningslinier samt forretningsorden for ungdomsafdelingen.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter. Medlems ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue m.m.

§ 3 – BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer, dog mindst 5, som har den overordnede ledelse af foreningen, og vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen, med skiftevis valgår.

Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand – næstformand og kasserer, og udarbejder en forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedl. begærer det.

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsessuppleanter har adgang til bestyrelsesmøder, med tale men ikke stemmeret.  Ligeledes kan bestyrelsen indkalde relevante personer.

Tegningsret:

Foreningen tegnes af bestyrelsen, formanden eller et af bestyrelsen bemyndiget bestyrelsesmedlem.

Tegningsret kan gives til enkeltmedlemmer, når hele bestyrelsen er enig heri.

§ 4 – GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden ske via foreningens hjemmeside, nyhedsbrev, medlemmernes kendte email og på et socialt medie senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse skal om muligt ligeledes ske på DJ’s hjemmeside og i DJ’s medlemsblad.

I tilfælde af forslag om vedtægtsændringer, skal den fulde ordlyd af disse, fremsendes skriftligt til alle medlemmer.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg
  a.Bestyrelsesmedlemmer.
  b.Bestyrelsessuppleanter.
  c.2 revisorer.
  d.1 revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.                                                                                        

Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af dagsorden. En sådan begæring skal efterkommes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske via foreningens hjemmeside, nyhedsbrev, medlemmernes kendte email og på et socialt medie med mindst 8 dages varsel før generalforsamlingens afholdelse.

Afstemninger:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Hvert medlem har én stemme.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 2 medlemmer begærer det.

Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter godkendelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal, af de fremmødte medlemmer.

§ 5 – KONTINGENT

Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves forud. Et medlem der er slettet på grund af restance jf. §2, stk. 3,  kan kun optages som medlem mod at betale det skyldige beløb.

§ 6 – ØKONOMI

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt(e) pengeinstitut(ter), eller sikre værdipapirer.

Udgifter til bestyrelses-, udvalgsmøder, samt de af DJ arrangerede møder, kan refunderes af foreningen/udvalget.

Bestyrelsen kan beslutte at udbetale transportgodtgørelse m.m. til medlemmer.

Eventuelle udvalgs aktiver tilhører foreningen.

Regnskaber for forening og udvalg, skal være afsluttet og revideret inden afholdelse af generalforsamlingen.  Regnskabsåret løber fra  1/1 – 31/12.

Revisorerne har i regnskabsåret fri adgang til foreningens og udvalgs regnskaber. Regnskaberne skal være til stede på generalforsamlingen.

§ 7 – UDVALG

Eventuelle udvalg nedsættes af bestyrelsen.

Nedsatte udvalg skal have en formand.

Bestyrelsen udarbejder en funktionsbeskrivelse for udvalgsformanden.

Nedsatte udvalg kan tilføres økonomiske midler.

Udvalg kan pålægges at vælge en kasserer, der pålægges regnskabspligt over for bestyrelsen.
Protokolpligt kan meddeles af bestyrelsen. Bestyrelsen har uhindret adgang til regnskaber og protokoller.

§ 8 – OPLØSNING AF FORENINGEN

Generalforsamlingen kan vedtage at opløse foreningen, dersom mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Intervallet mellem generalforsamlingerne skal være mindst 2 måneder og højst 3 måneder.

Indkaldelse til generalforsamling med opløsning af foreningen på dagsordenen, skal ske pr. post til hvert enkelt medlem mindst 1 måned før.  Samtidig skal der tilgå  DJ`s formand alle meddelelser om forholdet, mødetid og mødested samt dagsorden. Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – deponeres hos DJ i indtil 5 år.  Stiftes en ny lokalforening under DJ inden for femårsperioden, overføres den deponerede formue til den nye lokalforening. I modsat fald skal formuen bruges til naturbevaring i Hørsholm Kommune.

_________________________ o _________________________

Disse vedtægter, med rettelser, der er vedtaget på generalforsamlingen d. 22. oktober 2009, og endelig godkendt jf. vedtægterne, på ekstraordinær generalforsamling d. 4. februar 2010, erstatter tidligere gældende vedtægter.