Referat generalforsamling 2024

Referat af generalforsamling d. 20/2-2024

Indledning ved formanden 

1) Valg af dirigent. 

Indledning ved formanden 

Steen Andersen blev valgt. 

Han konstaterer at valget er lovligt indkaldt, da det fremgår af bladet Jæger. 

 

2) Valg af referent 

Michael Danielsen blev valgt 

 

3) Formandens beretning. 

Se bilag 1 

Generelt var der en positiv feedback til bestyrelsen og de aktiviteter, der er startet op. 

Der var en del spørgsmål i forbindelse med riffelskydning. Bl.a. økonomi og tilladte kaliber. 

Der blev spurgt ind til samarbejdet med øvrige jagtforeninger. Der er et begyndende samarbejde i kredsen, så man vil afvikle kurser sammen fremover. 

Der var en god diskussion omkring aktiviteter i foreningen. 

Der efterspørges en bedre information til medlemmerne f.eks. via mail. Det kunne være en tilmelding til automatisk at modtage nyhedsbrev via mail. 

 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse. 

Regnskabet er fremlagt for generalforsamlingen. Det viser et lille underskud på ca. 15.000 Dkk. Dette skyldes ekstraordinære udgifter på ca. 90.000 Dkk til bl.a. reparation af grusvejen og indkøb af ny ATV. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2023 

Der var en større diskussion om fastlæggelse af budget, om det skal være for indeværende år eller næste år.  

Generalforsamlingen besluttede bortset fra et medlem at ændre budgetperioden, således at det fremlagte budget gælder for det indeværende regnskabsår. 

Budget for 2024 er vedtaget for andet år i træk med små ændringer, så som at der er afsat midler til en ny overdækning af terrassen og et nyt kastemaskinehus til en ny maskine nr. 4 på bagduehuset. 

 

5) Indkomne forslag. 

Forslag til ændring af vedtægterne: 

Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af 2 punkter i vores vedtægter, da de ikke er tidssvarende. 

Ændring nr1: 

“Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden, ske ved meddelelse i DJ`s medlemsblad, foreningens medlemsblad, eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.” 

Ændres til: 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden ske via foreningens hjemmeside, nyhedsbrev, medlemmernes kendte email og på et socialt medie senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse skal om muligt ligeledes ske på DJ’s hjemmeside og i DJ’s medlemsblad.” 

Ændring nr2: 

“Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig til medlemmerne, med mindst 8 dages varsel”. 

Ændres til 

”Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske via foreningens hjemmeside, nyhedsbrev, medlemmernes kendte email og på et socialt medie med mindst 8 dages varsel før generalforsamlingens afholdelse.” 

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt bestyrelsens forslag. Det bemærkes, at vedtægtsændringerne kun kan gennemføres efter godkendelse på to hinanden følgende generalforsamlinger. 

Til næste generalforsamling skal bestyrelsen fremsætte forslag til ændring af §8 

Der var ingen andre indkommende forslag til generalforsamlingen. 

 

6) Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent fastholdes på 200 Dkk.

 

7) Valg 

  1. Bestyrelsesmedlemmer.

Pa valg var: 

Christian Bærentsen,  

Mads Karlsen, 

Michael Danielsen. 

 

Alle 3 ønskede genvalg, og fortsætter i bestyrelsen. 

Desuden blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer: 

Claus B. Pedersen, 

Andreas Larsen 

 

  1. Bestyrelsessuppleanter.

Steen Andersen genvalgt 

Flemming Heegaard valgt 

 

  1. 2 revisorer.

Bestyrelsen finder en ny revisor. 

 

  1. 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen finder en ny revisorsuppleant. 

 

8) Eventuelt.         

Christian efterspørger deltagere til kredsformandsvalg 

Efterlysning om spisning i forbindelse med generalforsamling 

             

Ordstyren takkede for god ro og orden, og ophævede generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Bilag 1: 

Så er der gået endnu et år og vi er igen samlet til den ordinære generalforsamling i Hørsholm og Omegns Jagtforening. 

Og hvilket år vi har haft. 

Flugtskydningsbanen. 

Den voldsomme inflation, leverance udfordringer mv. har vi også kunnet mærke på flugtskydningsbanen. 

Det har dog heldigvis ikke holdt skytterne væk, tværtimod. Vi har haft et rigtigt godt år på banen med mange skytter, både gamle kendinge men også rigtig mange nye skytter. Der er en fantastisk god ånd på banen og det går at skytterne kommer igen og igen. Så mange at der har været parkerings udfordringer og udsolgte varer. Det forsøger vi at gøre bedre i 2024. 

Klimaet påvirker også banen og vi har haft udfordringer med vand på banen. Bunkeren har været oversvømmet flere gange, vejen har været ubrugelig og terrænet har været ufremkommeligt. 

Vejen er blevet repareret, el er ordnet, så her håber vi at vi kan klare os nogle år. 

Det våde terræn giver udfordringer mht. græsslåning, opsamling af dure, udbringning af dure mv. 

Heldigvis har vi et meget godt og velfungerende samarbejde med Allerød Kommune, tak for det, så vi kan få lidt frist med oprensning af dure og haglskåle, men vi klarer det.   

Vi glæder os til den nye sæson, og jeg vil gerne her takke de frivillige her som udfører et meget stort arbejde med vedligehold, undervisning, indkøb, osv. 

Hundetræning. 

Vi har for alvor fået gang i hundetræningen. Her påvirker klimaet ikke så meget. Det er kun hundeførerne der får lidt ekstra arbejde med rengøring af hund, bil og tøj. Der har været 5 hold og vi forventer mindst det samme i 2024. 

Tak til trænerne for deres store arrangement. 

Bue. 

Bueafdelingen udvikler sig hele tiden og der kommer flere og flere skytter. Det nye skivehus har været flittigt brugt og 3D dyrene ligeså.  

Tak til de frivillige der klarer opgaverne så flåt her. 

Kniv. 

Der er også kommet gang i knivholdet igen med en fast skare og jeg skal hilse og sige at der er plads til flere, både de erfaren og nye håbefulde knivmagere. Der er nu ikke noget som at have en god kniv og hvis man selv har lavet den, så er det perfekt. 

Tak til tovholderne og deres indsats. 

Nyjægergruppen. 

Nyjægergruppen vokser og vokser og der kommer hele tiden nye aktiviteter til. Gruppen har i år fået mange jagtinvitationer som er blevet flittigt brugt. Tak for disse invitationer. Der bliver også skudt meget og nyjægerne bliver bedre og bedre. 

Tak til de garvede jægere som holder gang i gruppen. 

Kurser 

Vi har i år afholdt kursus i forlægning af hjortevildt, med stor succes. Vi vil meget gerne holde flere kurser i foreningen så hvis du har en ide til kursus så planlæg det endeligt. Bestyrelsen vil bakke op. Der er allerede arrangeret kursus i førstehjælp og vi er i gang med riffelinstruktør uddannelses kurser. 

 

Det var det forgangne år. 

 

2024 er startet stærkt ud. Vi har fået et unikt samarbejde med Forsvaret om at benytte Deres riffelbane. Der kan skydes på hhv. 50, 100 og 200 m. Skiver til jagtammunition. Akustiske skiver til faste mål og når vi kommer lidt længere frem, vil det også være muligt at skyde til bevægelige mål. Allerede de tre gange vi har skudt, har der været mange skytter på banen.  

Om 10 dage starter foråret og så er vi klar på flugtskydningsbanen, med flugtskydning, bue og hundetræning. 

 

Husk aktiviteter kommer ikke af sig selv, så hvis du har lyst til at stå for en aktivitet, så er bestyrelsen klar til at bakke op. 

 

Tak for ordet. 

Er er nogle spørgsmål?